FAQ groene gevel

Wat is het 'Urban Heat Island' effect?


Dit is het verschijnsel dat de gemiddelde temperatuur in de stad steeds hoger ligt dan op het platteland. Dit verschil bedraagt meestal 4°C en het verschil is s'nachts meestal het hoogste. De hogere temperatuur heeft enkele oorzaken: - In de stad zijn er meer donkere materialen, deze trekken meer zonlicht aan. - In de stad is er minder wind, dus minder afkoeling. - Er komt veel warmte vrij van onder andere auto's, Air conditioning enzovoort. - Beton slaat veel warmte op en geeft deze s'nachts af
Kan ik subsidies krijgen voor een groene gevel?


Dit is per gemeente verschillend, sommige geven subsidies en sommige niet. Er is dan nog een verschil in de hoeveelheid subsidies tusen de gemeentes onderling. Je kan het beste eens horen bij uw eigen gemaante om het juiste bedrag te weten te komen.
Hoeveel weegt een groene gevel?


Het gewicht is sterk afhankelijk van welk soort systeem je gebruikt. Er zijn systemen van 40kg/m², maar ook van 150kg/m². Het systeem dat wij gebruiken weegt 50-80kg/m², als het verzadigd is met water.
Welke planten zitten er in een groene gevel?


Het plantenassortiment dat wordt gebruikt moet afgestemd zijn aan de omstandigheden in de gevel. Niet zomaar elke plant kunnen we in de gevel zetten en ook de orientatie van de gevel speelt een rol. We zijn momenteel bezig met verschillende plantesoorten te testen in onze eigen groene gevel. De planten waar ve naar steven zijn wintergroen vaste planten of struiken, het liefst nog met bloemetjes en varietie in bladkleuren. Soorten als Heuchera (foto hieronder) en Euonymus doen het al heel goed.
Hoe krijgen de planten water?


De planten zitten krijgen water via druppelslangen die door het steenwol loopt waarin de planten groeien. Via deze druppelslangen worden de planten dan voorzien van water maar ook van meststoffen. Dit is nodig omdat er in steenwol niets zit, en zonder eten gaan de planten ook niet groeien.
Wat is het onderhoud aan een groene gevel?


Het onderhoud bastaat uit hetzelfde als een gewone tuin. De gevel wordt 2 maal per jaar gesnoeid om het geheel compact te houden. Bij deze snoei wordt de beregening best ook eens nagekenen. Verder moet erop gelet worden dat de pompinstallatie niet zonder electriciteit komt te zitten.
Hoeveel water verbruikt een groene gevel?


Het waterverbruik wordt doormiddel van vochtigheidssensoren tot een minimum beperkt. De meten om de 10 minuten de vochtigheid in de gevel en als deze te laag is wordt er beregent. De hoeveelheid water die er nodig is hangt af an de plantenkeuze, het seizoen en de orientatie van de gevel.
Komt een groene gevel in aanmerking voor BREEAM en LEED-punten?


BREEAM en LEED zijn duurzaamheidscertificeringen, certificatie leidt tot veelal (direct) meetbare reductie van water – en energieverbruik en efficiënter gebruik van het gebouw. Dat leidt tot kostenbesparing. Anderzijds zijn de resultaten van niet-technische inspanning in mindere mate meetbaar, zoals een verbeterd werkklimaat, hogere productiviteit en lagere absentie. Groene gevels komen hier dus ook voor in aanmerking.

FAQ greenwall

What is the 'Urban Heat Island' effect?


This is the phenomenon that the average temperature in the city is always higher than in the countryside. This difference is usually 4°C and the difference is the highest at night. The higher temperature has a few causes: - In the city are more dark materials that heat u really fast in the sun. - There is less wind in the city, so less cooling. - A lot of heat is released from cars, air conditioning an so on. - Concrete stores a lot of heat during the day and relaese it during the night.
What's the weight of a greenwall


The weight depends on the system you use. There are systems that weigh 40kg/m², but also of 150kg/m². The systems we use are around 50-80kg/m², if it's saturated with water.
Wich plants are used in greenwalls


The plant assortment used must be tailored to the conditions in the façade. We can not just put every plant in the greenwall and the orientation of the wall also plays a role. We are currently testing various plant species in our own green wall. The plants that stare at are evergreen perennials or shrubs, preferably with flowers and variety in leaf colors. Species like Heuchera (photo above) and Euonymus are already doing very well.
How do the plants get water


The plants get water from an irrigation system that runs in the rockwool between the roots of the plants. Through these hoses runs the water and fertilizers for the plants. Like this we make sure of a nice spread of the water inside the system.
What is the maintenance of a greenwall


The maintenance is the same as a normal garden. The greenwall is pruned twice a year to keep it compact. With this pruning also the irrigation system is checked. Furthermore, care most be taken that the pump installations stays in good condition and doesn't fall without electricity.
How much water is used.


Water consumption is reduced to a minimum by means of humidity sensors. Measuring every 10 minutes the humidity in the wall and if it is too low the irrigation gets started. The amount of water that is needed depends on the choice of plants, the season and the orientation of the greenwall.